Säännöt

RAISION LOIMU JUNIORIT RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Raision Loimu Juniorit ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Raision kaupunki Länsi-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu lokakuun 14 päivänä 1999 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta- alueena on Turun talousalue.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää seuran toiminta- alueella erityisesti juniorilentopalloa sekä sen lisäksi muuta kuin huipputasolla tapahtuvaa aikuisikäisten kilpalentopalloilua niiden kaikissa eri muodoissa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen

– kilpailutoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– valistus- ja kasvatustoimintaa
– Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta- alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä oma- aloitteisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hoitamiseen.
– Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
– hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus – ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä Raision Loimu ry:n jäsenen tai muun henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa. Jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
– hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsen vähintään 20 vuotta tai
– on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
– sanomalehti- ilmoituksella seuran johtokunnan kokouksen määräämässä lehdessä tai
– kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
– seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 § Kevät- ja syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään
– Avataan kokous
– Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat

– Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään
– Avataan kokous
– Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat

– Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
– Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
– Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
– Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
– Vahvistetaan liittymis- , jäsen- kannattajajäsenmaksujen suuruus
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Määrätään seuran johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta
– Päätetään seuran johtokunnan jäsenten lukumäärästä
– Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
– Valitaan johtokunnan muut jäsenet
– Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia/toiminnantarkastajia
– Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joista seuran jäsenet haluavat syys- tai kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto
Seuran taloutta ja toimintaa hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
– Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
– Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
– Vastata seuran taloudesta
– Pitää jäsenluetteloa
– Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten
– Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
– Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
– Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
– Luovuttaa tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen syyskokousta

15 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 01.07 ja päättyy 30.06

16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä

17 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet

18 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetiusta äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta- alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.